Köpinformation

 

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.

Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Scandi Knife AB (Knivbutik.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Scandi Knife AB (Knivbutik.se). lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Scandi Knife AB (Knivbutik.se) sortiment förekommande produkter och tjänster.

Betalning 

Knivbutik.se erbjuder all betalning via Svea Ekonomi (faktura, kortbetalning, delbetalning med flera). Faktura och kortbetalning kostar inget extra för kunden.

Betalningstiden på faktura är alltid minst 14 dagar från fakturadatum.

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Butiken överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Scandi Knife AB (Knivbutik.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Frakt

Fri frakt inom Sverige. Du som bor i ett annat land kommer att få betala extra porto.

Det är viktigt att kunden upplyser oss om kundens namn inte finns på brevlådan, annars kan vi inte säkerställa snabb leverans.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Scandi Knife ABs (Knivbutik.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Scandi Knife ABs (Knivbutik.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Scandi Knife AB (Knivbutik.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Scandi Knife AB (Knivbutik.se) via e-post info@knivbutik.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen..

 Defekta produkter som returernas till Scandi Knife AB (Knivbutik.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Scandi Knife AB (Knivbutik.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Scandi Knife AB (Knivbutik.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Scandi Knife AB (Knivbutik.se) står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 30 dagar (14 dagar enligt distansavtalslagen). Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Scandi Knife AB (Knivbutik.se). Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Scandi Knife AB (Knivbutik.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Scandi Knife AB (Knivbutik.se) återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Scandi Knife AB (Knivbutik.se) debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Scandi Knife ABs (Knivbutik.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Scandi Knife AB (Knivbutik.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Export

Vi skickar endast inom EU. Du som bor utanför Sverige ansvarar själv för att de varor som du köper av oss är lagliga i ditt land. Du ansvarar också för eventuella övriga kostnader i samband med importen, som t.e.x tull och moms.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Scandi Knife AB (Knivbutik.se). kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Scandi Knife AB (Knivbutik.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Scandi Knife AB (Knivbutik.se) sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik.

Vi ansvariga för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar dig som kund eller genomför ett köp. Genom att godkänna våra köpvillkor godkänner du också att vi lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna utföra vårt arbete,fullfölja våra lagliga skyldigheter och kunna ge dig den bästa möjliga service. Detta kan till exempel vara att skicka beställningar, ta betalt,förse dig med reservdelar, utföra reparationer, informera samt att kunna hjälpa till vid eventuella reklamationer eller klagomål. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig eller för att kunna fullfölja våra lagliga skyldigheter. Som kund äger du dina uppgifter och kan begära att få ta del om den information som vi har om dig.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Scandi Knife AB (Knivbutik.se. förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Scandi Knife AB (Knivbutik.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Scandi Knife AB (Knivbutik.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Som kund måste du höra av dig till oss inom 1 månad om din beställning inte har kommit fram, därefter tar vi inte längre ansvar för leveransen.